Polityka prywatności (RODO)

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów korzystających z usług sklepu Kupaz.pl, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Postanowienia ogólne

Operatorem strony https://kupaz.pl (zwanej także Stroną) jest pan Ivan Shyriaiev zwany dalej także Operatorem.

Prowadzący działalność gospodarcza o nadanym numerze identyfikacji podatkowej NIP: 6040240156, REGON: 525487441.

Świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego https://kupaz.pl. Zapoznaj się z aktualnym wypisem ze strony: biznes.gov.pl/ivan-shyriaiev

Prawa autorskie i prawa pokrewne

Strona stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2018 poz. 1191) i zakazane jest jego wykorzystywanie jakiejkolwiek treści Strony w całości lub w części w celach niekomercyjnych lub komercyjnych bez uprzedniej zgody Operatora.

Operator zastrzega sobie wszelkie prawa do Strony zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym.

Administrator danych osobowych

Administratorem państwa danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest pan Ivan Shyriaiev.

Zakres odpowiedzialności

Operator dba o publikowanie treści w sposób rzetelny, jednakże Operator nie odpowiada za skutki ewentualnego wykorzystywania tych treści przez użytkowników lub osoby trzecie bez naruszenia w jakiejkolwiek części pkt. "Prawa autorskie" niniejszej polityki.
Strona zawiera odnośniki do innych stron prowadzonych przez innych operatorów. Operator nie odpowiada również za treść oraz politykę prywatności linkowanych stron prowadzonych przez innych operatorów. Operator zaleca każdorazowe zapoznanie się z polityką prywatności po przejściu do linkowanej strony.
Niniejsza polityka dotyczy Strony https://kupaz.pl

Gromadzenie danych

Strona przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Strony jak również przeglądane zasoby na podstawie adresów URL. W plikach logów serwera WWW, o ile to technicznie możliwe, przechowywane są następujące informacje:

 • adres IP

 • nazwa stacji klienta

 • czas nadejścia zapytania,

 • pierwszy wiersz żądania http,

 • czas wysłania odpowiedzi,

 • kod odpowiedzi HTTP,

 • nazwę stacji klienta identyfikowanej na podstawie protokołu HTTP, w przypadku gdy jest to możliwe,

 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

 • adres URL strony poprzednio przeglądanej przez użytkownika w przypadku skierowania na Stronę poprzez odnośnik,

 • informacje o przeglądarce użytkownika,

 • liczba wysłanych przez serwer bajtów,

 • inne dane techniczne o anonimowym charakterze,

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Stronę. Dane powyższe są przechowywane przez czas nieokreślony i ewentualnie wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Stroną oraz celów statystycznych.

Formularze

Użytkownik, który jedynie przegląda Stronę zapoznając się z jej treścią nie ma obowiązku ujawniać swojej tożsamości.

Strona zbiera odpowiednie informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miejscowość, kraj, w celu dokonania procesu, do którego służy dany formularz np. kontaktu z Operatorem.

Pliki Cookies

Strona korzysta z plików Cookies, które nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Strony ani śledzenia ich nawigacji.

Pliki Cookies zawierają nazwę Strony, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, unikalny numer . Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych użytkowników.
Pliki Cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz utrzymania sesji użytkownika.

Pliki Cookies dzielą się na sesyjne, które są przechowywane w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania lub opuszczenia strony oraz stałe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub zgodnie z parametrami tych plików.

Użytkownicy mogą zablokować przechowywanie plików Cookies poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Przydatna w tym zakresie może być opcja Pomoc, która może znajdować w danej przeglądarce użytkownika.

Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych

Udostępnianie jakichkolwiek danych jest możliwe w granicach prawa powszechnie obowiązującego lub w przypadku wyrażenia zgody konkretnej osoby.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych może się odbywać na podstawie umów Operatora z podmiotami trzecimi zawieranymi na podstawie prawa powszechnie obowiązującego.

Cel zbierania danych

Podane powyżej dane osobowe są zbierane w celu: Realizacji zamówień, Kontaktu z klientem w przypadku niezbędnych informacji dotyczących zamówienia, Wysyłki informacji marketingowych (jeśli klient wyrazi na to zgodę). podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych osobowych zależy od celów, dla których zostały one zebrane przez Operatora. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do czasu ustania celu ich przetwarzania oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych, rachunkowych).

Ochrona danych

Operator zapewnia odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić zgromadzone dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, uszkodzeniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.

Prawa klientów

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące Polityki prywatności oraz danych osobowych można kierować na adres e-mail: kupazsklep@gmail.com